Find 3 gratis forsikringstilbud med stor rabat


30 May
30May

Udnytter du vores 100 pct gratis forsikringstilbudsside, resulterer det til tider i tusind kroner i solid rabat på forsikringsmæglerarbejdet. Vi samarbejder udelukkende med relevante forsikringsfirmaer, og som følge deraf står vi for konkret forsikringsarbejde hele vejen. Vi leverer hundrede procent gratis og uforpligtende tre bundsolide tilbud i din by fra parate forsikringsselskaber - Der er intet at tabe. 

På denne tilbudsportal tager vi ikke en procentdel i afgift for at udføre arbejdet med at lokalisere forsikringstilbud, det er nemlig naturligvis gratis at sende din forsikringsopgave i udbud. Vi kan levere forsikringassistance uanset hvor fx i Roskilde kommune du er placeret. 3forsikringstilbud.dk samarbejder udelukkende med proaktive forsikringsselskaber, så du er derfor sikret ordentligt forsikringshjælp 24/7. 

Find 3 gratis forsikringstilbud med stor rabat

Anmeldelse fra Ejler Ullerup, Roskilde: "Hurtig hjælp, vil absolut anvende 3forsikringstilbud.dk igen, når jeg skal indhente tilbud. Jeg sparede endda 45 pct på forsikringssagen". Her kan du usædvanlig enkelt sammenholde lokale forsikringsselskaber på nettet og sikre sig en prisrabat på henved 45 pct. Reelle og uovertrufne fagfolk står parate til at fikse opgaven i din bolig. 

Duborg-udvalgets anbefalinger gav således ikke anledning til lovrevision. Set i bakspejlet var denne konklusion - og især myndighedernes forudgående afvisning af at lempe aktivitetsbegrænsningen i forsikringstilsynsloven - formentlig medvirkende til at drive “brancheglidningen" ind i en organisationsform - holdingselskabskonstruktionen - som ikke var undergivet tilsyn. Hvis man mente, at tilsynsfunktionen var væsentlig, havde det måske været bedre, om aktivitetsspredningen var sket direkte via tilsynsbelagte virksomheder og uden den nævnte selskabsmæssige knopskydning. Det var der da også kritikere i samtiden, som påpegede. Baobab-rapporten. 

Baobab-rapporten

Næste værk var Baobab-rapporten fra 1988, der stammede fra Industriministeriets Fremtidssikringsudvalg. At den blev kaldt Baobabrapporten skyldtes, at dens omslag var prydet af et baobabtræ (abebrødstræ). Der var igen tale om et embedsmandsudvalg nedsat af industriministeren, denne gang med afdelingschef C. Boye Jacobsen som formand. Udvalget fik til opgave at gennemgå ministerområdets lovgivning og administrative procedurer med henblik på at identificere områder, hvor der kunne ske forenklinger, reduktioner eller ophævelser. Der var således tale om et udvalgsarbejde, der ikke kun berørte den finansielle sektors forhold. Baobab-udvalgets forslag var relativt indgribende. Der var tale om i alt 66 forslag til ophævelse af love, reduktion af deres omfang, egentlige reformer, ændringer af ressortfordeling, privatisering og afskaffelse eller begrænsning af tilskud. I relation til reguleringen af forsikringserhvervet foresloges blandt andet: 

  • Afskaffelse af stadfæstelser og dispensationer i forsikringstilsynsloven 
  • En liberalisering af reglerne om virksomhedsområde 
  • Afskaffelse af båndlæggelsesinstituttet 
  • Omdannelsesadgang for gensidige forsikringsselskaber til aktieselskaber 
  • Etablering af et fælles råd på pengeinstitut- og forsikringsområdet 
  • Samling af regler om tilsynet i en fælles lov 
  • Privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring og visse kommercielle risici i Eksportkreditrådet.

Det var langt fra alle Baobab-forslagene, der blev ført ud i livet. Men en del blev, og man kan sige, at rapporten var med til at indvarsle en dereguleringsperiode i det danske finansielle system. Set i forhold til senere tiders mere eller mindre ynkelige regelforenklingsbestræbelser fra diverse regeringer var der tale om et bemærkelsesværdigt oplæg.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING